ПАРАМЕТРИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КРЕДИТ

 

Предмет на финансиране – предмет на финансиране при кредит за инвестиции могат да бъдат всякакви дълготрайни активи, използвани за производство, търговия, предоставяне на услуги, земеделие и др. в т.ч. но не само недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Не се предоставят кредити за инвестиции за закупуване на вещи и имоти за потребителски нужди и жилищни цели.

Максимален размер на финансиране – до 25 000 Евро без ДДС (или левовата им равностойност)

Собствено участие – минимум 10% от стойността на одобрения от МФИ инвестиционен проект, без включен ДДС. Дължимият ДДС за инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя.

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период по главницата – до 12 месеца

Годишна лихва от 11.5% до 13.7% – формирана от базисен лихвен процент + надбавка в зависимост от риска

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.