ПАРАМЕТРИ НА КРЕДИТА ЗА ОБОРТНИ СРЕДСТВА

 

Предмет на финансиране – предмет на финансиране може да бъде предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя.

Максимален размер на финансиране – до 25 000 Евро (или левовата им равностойност)

Срок за погасяване – от 3 до 24 месеца

Гратисен период – по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита

Годишна лихва от 11.5% до 13.7% – формирана от базисен лихвен процент + надбавка в зависимост от риска

Видове обезпечения – особен залог на движимо имущество (машини и съоръжения, оборудване, транспортни средства, материали и др.), ипотека на недвижим имот, особен залог на вземания, поръчителство от трети платежоспособни лица, запис на заповед, банкови гаранции, залог на търговско предприятие, залог на парични средства, залог на ценни книжа, други допустими обезпечения предвидени в приложимото законодателство.