ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ

 

Максимален размер на финансиране – до 25 000 Евро без ДДС (или левовата им равностойност)

Встъпителна вноска (собствено участие) – минимум 20%

Срок за погасяване – от 12 до 60 месеца

Гратисен период – до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години

Годишна лихва от 11.5% до 13.7%) – формирана от базисен лихвен процент + надбавка в зависимост от риска

Видове обезпечения – запис на заповед; поръчителство; вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ