УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“
Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение „БИЗНЕС ЦЕНТЪР -ЕЛХОВО“, неговите принципи, цели, задачи, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.1. Сдружението „БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“, наричано за краткост по долу Сдружението, е сдружение с нестопанска цел, което има за цел със законни средства да подпомага развитието на малкия,. средния и фамилният бизнес в региона на град Елхово, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона, подпомага не правителствения сектор и създава блогоприятни условия за неговото развитие.
Чл.2. Наименованието на Сдружението е „БИЗНЕС ЦЕНТЪР -ЕЛХОВО“. Наименованието се изписва и на английски език „BUSINESS CENTER – ELHOVO“.
Чл.З. /1/. Сдружението е юридическо лице, което възниква в деня на вписването на решението на Окръжен съд Ямбол в съответния регистър за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е самоуправляващо, нерелигиозно и политически независимо.
/2/. Сдружението се определя като юридическо лице за обществено полезна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/3/. Сдружението се учредява без срок.
/4/. Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на сдружението се приемат от Управителния съвет.
Чл.4. За дейността на Сдружението важат разпоредбите на сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, настоящият устав и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Дейността си Сдружението ще осъществява в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, както и с представители на частният бизнес, с органите на местното самоуправление и местната администрация. То осъществява своята дейност на основата на следните общо демократични и хуманни принципи:
-равенство на правата, задълженията и отговорностите;
-колективно обсъждане и решаване на всички въпроси;
-приемане на решенията с общо съгласие или мнозинство;
-лична отговорност за приетите решения или извършените действия;

Чл.5. Седалище и адреса на Сдружението е град Елхово, ул.Търговска №2 етаж 3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл.6./1/ Сдружението има за цел да:
1. подпомага, насърчава и стимулира местната икономика;
2. способства за предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови и по-добри условия за тяхната работа;
3. насърчава, подпомага и съдейства за развитието на предприемачеството в региона на община Елхово, за социалната интеграция и личностната реализация;
4. способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на собствен малък и семеен бизнес. Подпомага безработните при стартиране на собствен бизнес.
5. предоставя на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес професионални бизнес – консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба, създаването и управлението на собствено предприятие, подбора и управлението на персонала и др.;
6. провежда специализирани курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване нивото на бизнес познанията, управленските умения на производителите и предприемачите;
7. оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции;
8. съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращите органи;
9. набира, организира и съхранява актуална икономическа информация с цел предоставянето й на заинтересованите лица;
10. организира или съдейства при организирането на местни обществени мероприятия, като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други подобни за популяризиране на местният бизнес;
11. предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;
12. предоставя и изразява общите становища на членовете си с оглед постигане на общи интереси;
13. участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата;

Изтегли целия текст (PDF 2.30 mb)