КРЕДИТИРАНЕ

Бизнес център – Елхово е част от бизнес мрежата
на Микрофинансиращата институция ДЖОБС

Микрофинансираща институция ДЖОБС

  • МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС:

“ Ние сме финансова институция, която осигурява достъп до финансиране на микро и малки предприятия, замеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната“

„Създаване условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането. Със своята дейност МФИ ДЖОБС ЕАД допринася за създаването и запазването на работни места“

„В стемежа си да достигне по-близо до своите клиенти, МФИ ДЖОБС ЕАД развива дейността си чрез партньорските си отношения с бизнес мрежа от посредници, които имат добро географско покритие и познават добре местната икономическа среда“

„МФИ ДЖОБС ЕАД е част от голямото семейство на Група на Българска банка за развитие“

  • НИЕ ФИНАНСИРАМЕ

Закупуване на нови и употребяване дълготрайни материални активи – машини, оборудване, транспортни средства, селкостопанска техника и инвентар и други под формата на финансов лизинг.
/Не се финансирата вещи за потребителски нужди./

  • НАШИТЕ ПРОДУКТИ

-  Финансов лизинг

-  Кредит за оборотни средства

-  Инвестиционен кредит

 

За повече информация 
Ви очакваме в Бизнес център – Елхово !
ул. „Търговска” № 2, ет. 3
тел.: 0478 88 252, 0478 , 0885 879 254
 e-mail: office@bcelhovo.org