“Подобряване на образователното ниво на младежи от ромски произход от Община Болярово с цел реализацията им на пазара на труда”

През 2006 и 2007 г.  “Подобряване на образователното ниво на младежи от ромски произход от Община Болярово с цел реализацията им на пазара на труда”

Основна цел: Икономическа и социална интеграция на младежи от ромски произход от Община Болярово, чрез повишаване на капацитета им и подпомагане на успешната им реализация на пазара на труда. Основни дейности: Активна информационна и мотивационна кампания (в рамките на 10 месеца) за засилване на интереса на целевата група към обучение и работа; ограмотяване на 30 младежи на възраст 18-29 г. и предоставяне на индивидуална посредническа помощ при кандидатстване за работа; създаване на достъпна база-данни с профили на безработните младежи и нуждите на работодателите в региона. Общ бюджет: 23 178 лв.