“Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти”

От 2004 до 2008 година работи по компонент “Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти” към проект JOBS, финансиран от Кралство Норвегия и ПРООН.  По проекта се създават добри предпоставки за развитие на биологичното земеделие и по специално отглеждането на медицински растения. Целта на проекта е развитие на устойчиви стопанства, осигуряващи трайни доходи от билкопроизводство и биологично земеделие. Към работата на бизнес центъра са привлечени научни работници и експерти в областта на отглеждането на медицински растения. Общата стойност на проекта е 245 000 лв.