„Заетост чрез подкрепа на бизнеса – JOBS”

От 2001 до края на 2009 година  Бизнес център – Елхово работи по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”(JOBS) на МТСП  и ПРООН. Дейностите на сдружението са насочени към икономическо развитие на гр. Елхово и региона. Бизнес центъра обслужва населението на общините Елхово, Болярово, Тополовград, Тунджа и Ямбол. Пакета от услуги които сдружението предоставя са; провеждане на семинари и професионални обучения в над 30 професии и 46 специалности, като са обучени 1725 човека, предоставяне консултантски услуги (бизнес планиране, маркетинг, счетоводство, кредитиране и др.) общо 8165 броя на фирми и земеделски производители. Бизнес центъра управлява схема за финансов лизинг към „Министерството на труда и социалната политика” (МТСП) и „Програмата на ООН за развитие” с която са подпомогнати 111 фирми и земеделски стопани. Общата стойност на финансираните от БЦ  проекти е  984 315лв.