ПРОЕКТИ

„Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS”. Финансиран от „Министерството на труда и социалната политика” и „Програмата за развитие на ООН” ПРООН.

„Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в градския парк в Елхово”. Финансиран от „Фондация за реформа в местното самоуправление”ФРМС.

 

“Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти” финансиран от „Кралство Норвегия” и ПРООН.

 

„Екипи на колела” към „Министерство на земеделието и храните” МЗХ.

 

“Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия” (Проект 100), финансиран от „Министерството на икономиката и енергетиката и туризма”.

 

“Изграждане на капацитет у местната общност за предоставяне на туристически услуги и създаване на регионални туристически продукти”. Финансиран от „Програмата за развитие на ООН” ПРООН.

 

“Подобряване на образователното ниво на младежи от ромски произход от Община Болярово с цел реализацията им на пазара на труда”. Финансиран от „Министерството на труда и социалната политика” и „Програмата за развитие на ООН” ПРООН.

 

“Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”. Финансиран от “Британския фонд за глобално развитие” и „Програмата за развитие на ООН” ПРООН.

 

 „Насърчаване на устойчивото развитие на земеделието в регионите на Ипсала и Елхово” финансиран по „Програмата за трансгранично сътрудничество България –  Турция”.

 

„Активен туризъм в Странджа и Сакар” финансиран по „Програмата за трансгранично сътрудничество България –  Турция”.